Comissió Extraescolars i acollida matinal

Comissió Extraescolars i acollida matinal

La comissió d’extraescolars gestiona els espais d’extraescolars, acollida matinal, casalet, assesors d'expressió corporal i auxiliar de conversa.

DESCRIPCIÓ/OBJECTIUS:

  1. Oferir una oferta d’extraescolars vinculades als interessos dels infants i respectuoses amb la línia pedagògica de l’escola.
  2. Oferir als infants activitats diferenciades que l'acompanyin a descobrir i explorar nous interessos i noves motivacions.
  3. Definir activitats que poden potenciar el projecte educatiu del centre. 
  4. Escoltar i atendre, en la mesura del possible, la demanda de les famílies en relació a l’espai d’acollida i extraescolars.
  5. Fer un seguiment de les activitats que es duen a terme i el seu funcionament.

PROPOSTES QUE ES PODRIEN PORTAR A TERME:

  1. Elaborar un espai de lleure educatiu a través de jocs de taula interculturals i voluntariat per fomentar la cohesió de poble i un espai de trobada entre famílies.
  2. Aportar nous elements a  l'espai d'acollida matinal per fer-lo més funcional, agradable i còmoda.  
  3. Fomentar una inclusió plena, reduint les barreres econòmiques i burocràtiques d'accés a les activitats.
  4. Consultar al claustre, a les famílies i als infants, per fer una prospectiva de les prioritats educatives que cal treballar en el temps extralectiu.
  5. A final de curs, passar enquestes de satisfacció per valorar les activitats ofertades, decidir les del curs següent i incorporar possibles aspectes de millora.